بر خوردن

   معنی:

    قاطی و هم تراز شدن کسی با جمعی بطور تصادفی