چپ اندر قیچی

   معنی:

    به هم ریخته و آشفته . کج و راست بودن و پیچ و خم داشتن چیزی ، حرفی یا کاری . در راه رفتن به چپ و راست منحرف شدن .