دو قورت و نیمش باقی است

   معنی:

    کسی که به جای تشکر و قدردانی از خدمت و محبت دیگری و یا بجای معذرت خواهی از خطای خود با پررویی و توقع بی جا مدعی و طلبکار هم بشود