سر گنده ش زیر لحاف است

   معنی:

    وقتی جزء ناچیزی از حقیقتی آشکار شده و هنوز قسمت بزرگ و مشکل کار و گرفتاری باقی مانده و در پیش باشد