پولدار به کباب،بی پول به دود کباب

   معنی:

    آدم بی پول ناچار با رویا و خیال داشتن چیزی خوش است