لفت و لعاب دادن

   معنی:

    وسواس به خرج دادن و تشریفات بیهوده در مورد چیزی ، طول و تفصیل دادن کاری.