همه می ترقّند،ما وا می ترقّیم

   معنی:

    همه پیشرفت و ترقی میکنند ما پس رفت و عقب گرد میکنیم.