عقلش پس کله شه

   معنی:

    کسی که بدون تفکر کاری را انجام داده و پس از به بار آوردن پشیمانی متوجه کار اشتباه خود بشود