تخم نا بسم الله

   معنی:

    اشاره به بچه یا آدم شرور و شیطان و پرآزار