دو به هم زنی

   معنی:

    دعوا و نفاق افکندن بین دو نفر