به رخ کشیدن

   معنی:

    خودنمایی کردن،به نمایش گذاشتن،منت گذاشتن