اون روز که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود ؟

   معنی:

    در روزگار خوشی و راحتی باید با دوراندیشی به فکر سختی های احتمالی آینده هم بود