از این حسن تا آن حسن صد گز رسن

   معنی:

    اشاره به دو چیز ظاهراً مشابه که از نظر ارزش و مقام تفاوت زیادی باهم دارند