بالای چشمت ابروست

   معنی:

    به افراد پرتوقع که زود از هر حرفی ناراحت میشوند حتی نمی توان گفت:بالای ....