تر و خشک با هم سوختن

   معنی:

    هنگامی که مقصر و بی تقصیر،گناهکار و بی گناه همه با هم مجازات شوند