پا سوز شدن

   معنی:

    به پای کسی یا چیزی هدر رفتن و سوختن .