بعد از نود و بوقی

   معنی:

    پس از مدت زمانی بسیار طولانی