رطب خورده منع رطب چون کند ؟

   معنی:

    کسی که دیگری را نصیحت کرده و از انجام کاری باز می دارد اما خود رعایت نکرده و آن کار را انجام دهد مسلما نصیحتش بی اثر خواهد بود .