مگه سر آوردی؟

   معنی:

    کسی که پشت هم و با عجله در بزند و بیقرار نشان دهد