آدم عاقل با طناب پوسیده کسی به درون چاه نمی رود

   معنی:

    انسان عاقل با هر قول و وعده بی پایه و اساس کار خطرناک نمی دهد.