از تنگ و تا نیفتادن

   معنی:

    صلابت و قدرت خود را حفظ کردن و ضعف نشان ندادن