رَب و ر’ب را یاد کردن

   معنی:

    در رنج و سختی شدید قرار گرفتن ، با ناراحتی و مشقت فراوان مواجه شدن.