اول اون رو که زائیدی بزرگ کن

   معنی:

    اول کاری را که شروع کرده ای تمام کن و نتیجه اش را ببین بعد به کار دیگر بپرداز