لق لقه ء زبان

   معنی:

    بر زبان آوردن مکرر کلمه و موضوعی ، به طوری که مدام فقط راجع به همان چیز صحبت شود.