برق از سر پریدن

   معنی:

    از شنیدن خبری یا قیمتی که انتظار نمیرود،متحیّر و شوکه شدن