کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی

   معنی:

    خطاب به کسی که مشکل خود را نمیتواند حل کند و برای حل مشکل شخص دیگر به راهنمایی اش میپردازد