توی ذوق کسی زدن

   معنی:

    ایراد گرفتن و حقیر کردن کار یا رفتار کسی به طوری که از شور و شوق بیفتد