جوانیه و نادانی

   معنی:

    تبرئه جوان و توجیه حرکات و اعمال ناپسندش