هر گلی یک بویی داره

   معنی:

    هر کسی یا هر چیزی یک جور خصلت و ویژگی دارد،دو چیز یا دو کس یک جور نمی شوند و هر کدام خصوصیات مخصوص به خود را دارد