برای خالی نماندن عریضه

   معنی:

    انجام کاری ظاهری و نه چندان مهم و با ارزش بنا بر مصلحت.