آدم خوش حساب شریک مال مردم است

   معنی:

    آدم خوش حساب را همه قبول دارند، بنابر این همیشه می تواند بر روی کمک دیگران و یا قرض گرفتن از دیگران حساب کند.