نمردیم و دیدیم

   معنی:

    تعجب یا خوشحالی از برآورده شدن آرزویی و انجام شدن کاری که توقع انجامش نمی رفت