سالی که نکوست از بهارش پیداست

   معنی:

    چیز یا کار بد و نادرستی که آخر و نتیجه اش از همان اول معلوم باشد.