فکر کرده علی آباد هم شهری است

   معنی:

    اشاره کردن به کسی که امر بر او مشتبه شده و یا نادانسته یا ساده انگارانه خود یا دیگری و یا امر کوچک و ناچیزی را بزرگ و مهم بداند و با غرور و رضایت بی جا به خود یا دیگری بنازد .