به مرگ گرفته به تب راضی بشه

   معنی:

    سختگیری مصلحتی،کسی که برای قبولاندن شرط دلخواه خود شرایط را خیلی سخت و سنگین میگیرد تا بالاخره طرف مقابل به کمتر از آن که در واقع همان خواسته مد نظر است راضی شود