باید چراغ بردارد و عقبش بگردد

   معنی:

    در حسرت چیز یا کسی که قدرش را ندانسته اند و اکنون از دست رفته می گویند