عیب مِی جمله بگفتی هنرش نیز بگوی

   معنی:

    کسی یا چیزی را که فقط بدیها و عیوبش را بیان کنند و خوبیها و مهارتش را نادیده بگیرند