عرش را سیر می کند

   معنی:

    به کسی می گویند که به خاطر وقوع امری مطلوب و غیر منتظره بسیار خوشحال و ذوق زده شده باشند .