دل پر داشتن

   معنی:

    از دنیا یا از کسی گله و ناراحتی داشتن