سیب سرخ برای دست چلاق خوبه

   معنی:

    چیز یا شخص خوب یا شایسته نصیب آدم بد و نالایق شدن