سر بسته گفتن

   معنی:

    مطلبی را کامل و روشن بیان نکردن و در لفافه و بطور مختصر گفتن