هر جای دزد زده تا چهل روز امنه

   معنی:

    خطاب به دزد زده ای که از دو بار آمدن دزد نگران باشد ، یا کسی که از تجدید منازعه و شر و خطر بترسد.