بزن بر طبل بیعاری که آن هم عالمی دارد

   معنی:

    در زندگی خود را به بیعاری،بی دردی و بی خیالی زدن