پنج انگشت یکی نمیشود

   معنی:

    همه انسانها(بیشتر منظور همه فرزندان یک خانواده)از لحاظ صفات و روحیات یک جور و مثل هم نیستند