حق به حق دار می رسد

   معنی:

    سر انجام حق به صاحب و سزاوار حق می رسد.