سگ دو زدن

   معنی:

    تلاش و دوندگی بیش از حد در پی کسب روزی یا برای انجام کاری