پول چایی

   معنی:

    یکی از اسامی رشوه و حق و حساب که در ازای خوش خدمتی پرداخت میشود