این یک تومن را بگیر جواب بده

   معنی:

    به کسی که بدلیل اخم و بد اخلاقی یا از روی غرور و افاده نخواهد حرف بزند میگویند