برای هفت پشتم بسه

   معنی:

    زیاد و بش از اندازه بودن چیزی