دست کم گرفتن

   معنی:

    کم ارزش شمردن و به حساب نیاوردن چیزی یا کسی،کوچک و ناچیز تلقی کردن